Enjoying the music by Elena Poltavskaya

Home / Competitions / Scholarships

Elena Poltavskaya

Aged 18

Enjoying the music

Sepia
31 1/4 x 23 1/2 ins (80 x 60 cms)